Algemene Voorwaarden Ruth’s Couture voor het laten maken van een (bruidsjurk)
Artikel 1. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die geleverd worden door Ruth’s Couture. Kvk nr. 54326648, gevestigd te Rijswijk zh.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
Mocht er sprake zijn van afwijkende voorwaarden dan zullen deze schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 3. Koopcontract
Door een handtekening te zetten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de gemaakte afspraken en de betalingsvoorwaarden.
Voor vermaking gelden mondelingen afspraken en is geen handtekening nodig.

Artikel 4.Offertes
Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken. Dit is vanaf de data vermeld in de offerte.
Artikel 5.1 Betaling
Na dat er een handtekening is gezet dient 50% van het aankoopbedrag voldaan te worden.
Het resterende deel dient u te voldoen bij de 1e keer passen van de echte jurk.(niet de proefjurk)
3. Mocht de consument na deze termijn niet voldoen aan deze verplichting, dan zal ondernemer maximaal 2 keer een herinnering sturen.
4. Is er na de herinneringen niet betaald of zijn er geen betaling afspraken gemaakt, dan zal een incasso bureau worden ingeschakeld. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van de consument.
5. Totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is blijft het artikel eigendom van Ruth’s Couture.
6. Het artikel zal niet mee naar huis gegeven worden zolang niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.
7. Betalingen kunnen niet worden teruggevorderd.
8. Retour
Het artikel kan onder geen omstandigheden geannuleerd worden. Er is altijd sprake van afname. Dit omdat het artikel speciaal vervaardigd wordt voor de klant. Annulering van een huwelijk of overlijden vorm geen hier uitzondering op. Als de klant de opdracht annuleert dan is ze haar betaling kwijt en wordt het besproken product niet meer geleverd. Ze kan daarmee geen aanspraak doen op stoffen of andere materialen.
9. Prijzen
1.De prijzen zijn inclusief btw.
2.Bij de totaalprijs komen geen vermaak kosten, met uitzondering van een niet gemelde zwangerschap of bij toename/afname van gewicht. En bij extra niet in het contract opgenomen wensen of artikelen.
10. Klachten
Mochten er ondanks alle goede zorgen, niet alles naar wens verlopen. De zullen we de klacht bespreken, we zullen dan naar een oplossing zoeken zover dit binnen onze mogelijkheden ligt.
11. Wijzigingen
Ruth’s Couture heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. Als het koopcontract getekend of aanbetaling wordt gedaan, dan gelden de op dat moment geldende voorwaarden.
12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
2. In het bijzonder geldt als overmacht voor zover het niet onder het in lid 1 vermelde valt de volgende omstandigheden: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur van overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding. Uiteraard doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de situatie goed op te lossen.